Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Informatii Admitere Master

ADMITERE 2019

MASTERMetoda de selectie a candidatior

Media de admitere se calculeaza astfel:

MA = 0,7*MF + 0,3*MC

Unde:

MA – media la concursul de admitere;

MC –  media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (proba orală);

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licenţă/diplomă).

Criteriul de departajare, la medii egale, nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă.

Proba orală va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze, fiecare membru al comisiei putând formula o întrebare cu privire la cele prezentate sau asupra altui aspect legat de cerințele cursurilor de masterat ale Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Media la proba orală va fi media notelor acordate de către membrii comisiei.

 

Inscrierea la concursul de admitere

Pot candida la admitere la ciclul de studii universitare de masterat:

– absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă, conform Legii 288/2004;

– absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995);

– absolvenţi cu diplomă ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa:

http://www.tuiasi.ro/masterat/

 

Documente necesare inscrierii

a) cerere de înscriere (Formularul PO.DID.06-F1);

b) diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie “conform cu originalul”;

c) certificat de naştere, în copie conforma cu originalul;

d) dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească);

e) copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

f) adeverinţă medicală tip;

g) două fotografii color, 3 x 4 cm;

h) alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate;

i) chitanţă de plată a taxei de înscriere la concurs – este eliberata de comisia de înscriere.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare în sesiunea iunie-iulie 2019 sau în sesiunea septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare.

 

Taxa de inscriere

Taxa de înscriere: 100 Lei.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– copiii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.