Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Informatii Admitere Licenta

ADMITERE 2019

LICENŢĂInscrieri online

Metoda de selecție a candidaților

 

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

 

Madm = Mbac 

 

unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă);

 

Înscrierea candidaților și documentele necesare

Candidaţii au posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

 

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

 

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

 

Dosarul de înscriere va conţine:

 

– cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu;

– certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

– adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

– diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate;

– două fotografii color, 3×4 cm;

– chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere;

– numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă universitate.

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia, care va fi lăsată la dosar.

 

Informatii complete gasiti pe pagina: http://www.tuiasi.ro/licenta

 

 

Condiții speciale de admitere

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanţe la olimpiadele și/sau concursurile școlare sunt admiși fără concurs de admitere, după cum urmează:

– candidații care au obținut distincții (premii, menţiuni) la olimpiade și/sau concursuri naţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la  discipline din aria curriculara “Tehnologii”, la profilul Tehnic-Electric la una din calificările: Tehnician în instalaţii electrice/ electromecanic/ electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist;

– candidații care au fost premiaţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului;

– premianții olimpiadelor internaționale.

 

Admitere românii de pretutindeni

https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni

 

Taxa de inscriere

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

– candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

 

Medii de admitere din anii anteriori

Pentru locurile fără taxă, mediile maxime şi minime de admitere din anii anteriori, pe domenii, sunt următoarele:

 

Domeniul
2014
2015
2016
2017
2018
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Inginerie electrică 9,75 6,00 9,36 6,03 9,93 6,00 9,46 6,08 9,53 6,03
Inginerie energetică 8,96 6,001 9,36 6,00 9,65 6,01 9,51 6,00 8,86 6,03
Inginerie şi management 9,61 7,08 9,93 7,28 9,25 6,05 9,10 6,23 9,21 6,01