Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Admitere doctorat 2017

ADMITERE 2019

DOCTORAT Oferta educationala

Nr. crt. DOMENIUL Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019
Cu frecvență cu bursa Cu frecvență fără bursă Cu frecvență redusă fără bursă Buget  români de pretutindeni Taxăfrecv. redusa
TOTAL, din care 11 2 12 1 4
1. Inginerie Electrica 8 1 9 0 2
2. Inginerie Energetica 3 1 3 1 2

 

Comisia de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea Septembrie 2018

Prof.univ.dr. ing. Alexandru Sălceanu     – preşedinte;

Prof. univ.dr.ing Maricel Adam-membru

Prof. univ.dr.ing. Radu Burlica-membru

Prof. univ.dr.ing. Romeo Ciobanu-membru

Prof. univ.dr.ing Cristian Foșalău-membru

Prof. univ.dr.ing Mihai Gavrilaș-membru

Prof. univ.dr.ing. Florin Munteanu-membru

Prof. univ.dr.ing Adrian Pleșca-membru

 

Comisia de contestație

Prof. univ.dr.ing Marian Poboroniuc – presedinte

Prof. univ.dr.ing Valeriu David-membru

Prof. univ.dr.ing Codrin Donciu-membru

Prof. univ.dr.ing. Gheorghe Livint-membru

 

 

Documente necesare pentru inscriere

1. Cerere de înscriere – Formularul PO.CSUD.02-F1 – cu precizarea domeniului, a formei de învatamânt, a conducatorului de doctorat , a limbii straine în care doreste sa sustina testul de competenta lingvistica, precum si institutia de învatamânt superior si specializarea absolvita. Cererea se înregistreaza la registratura universitatii;

2. Fisa de înscriere – Formularul PO.CSUD.02-F2 – care cuprinde datele necesare pentru evidenta candidatilor;

3. Copii xerox (nelegalizate) dupa urmatoarele acte, pe care se vor face urmatoarele mentiuni (cu majuscule pe fiecare pagina în partea dreapta jos) – „CONFORM CU ORIGINALUL”, data, numele si prenumele clar al candidatului si semnatura acestuia:

– certificat de nastere;

– certificat de casatorie (daca e cazul) sau de schimbare a numelui;

– diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de diploma etc);

– diploma absolvire a unei institutii de învatamânt superior sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de                diploma , etc);

– diploma de master / adeverinta sau echivalenta cu aceasta însotita de anexe (foaie matricola, supliment de diploma, etc.) pentru absolventii Bologna (admisi la studiile universitare de licenta începând cu anul 2005);

Pentru candidatii la formele de doctorat cu frecventa cu bursa sau fara bursa, se solicita urmatoarele documente în original : diploma de licenta cu foaia matricola/supliment de diploma si diploma de master cu foaia matricola/supliment de diploma (sau adeverinta de absolvent) în locul copiilor xerox.

Pentru verificarea corectitudinii copiilor documentelor mentionate mai sus, candidatii trebuie sa aiba asupra lor si originalele acestora.

4. Copie xerox dupa actul de identitate (nelegalizata);

5. Adeverinta medicala tip – emisa de medicul de familie în care sa se precizeze ca nu este în evidenta cu boli psihice si infecto – contagioase;

6. Memoriul de activitate stiintifica si lista lucrarilor stiintifice elaborate si publicate de catre candidat (numai daca este cazul);

7. CV-ul în format EUROPASS;

8. Adeverința privind competențele lingvistice.

 • Absolventii universitatii noastre, începând cu promotia 2005, vor solicita de la decanatul facultatii absolvite o adeverinta tip care sa echivaleze testul la limba straina. Echivalarea va fi posibila doar daca au promovat o limba straina în perioada studiilor universitare de licenta.
 • Pentru absolventii universitatii noastre din promotiile anterioare anului 2005 si pentru absolventii altor universitati, se va sustine testul la Catedra de Limbi straine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului), etaj 5.

Taxa pentru sustinerea testului – este :

– 80 lei pentru absolventii universitatii noastre

– 100 lei pentru absolventii altor universitati

In cuantumul acestei taxe, candidatilor li se vor elibera certificate recunoscute national, valabile pentru o perioada de 2 ani .

Taxa se va achita in contul RO44TREZ40620F330500XXXX4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi; Obiectul platii – Taxa sustinere test limba straina). La sustinerea testului veti face dovada platii acestei taxe.

9. Chitanta de achitare a taxei de înscriere a carei contravaloare este echivalentul a 20 € (exceptie fac angajatii universitatii, care vor prezenta adeverinta de salariat si pentru care taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este echivalentul a 10 €).

Taxa se achita în lei la cursul zilei la casieria universitatii (Corp T, parter, stanga) sau in contul RO44TREZ40620F330500XXXX4701606 (Beneficiar – Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi; Obiectul platii – Taxa admitere doctorat).

Copiii personalului didactic si didactic auxiliar aflat în activitate sau orfanii de unul sau ambii parinti care au activat în sistemul de învatamânt, sunt scutiti de plata taxei de înscriere. Acestia vor include în dosarul de înscriere adeverinta doveditoare pentru unul dintre parinti ca este salariat sau a activat în învatâmânt.

Dosarul de înscriere (de carton, plic) se depune la Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, la d-na ing. Cristina Nagit, în perioadele (la alegerea candidatului) 01.07.2019 – 10.07. 2019 sau 02.09.2019- 19.09.2019.

Pe dosar se vor mentiona urmatoarele date:

– numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui – candidatele casatorite vor scrie mai întâi numele din certificatul de nastere apoi la sfârsit, in paranteza, cel de casatorie;

– conducatorul de doctorat;

– Scoala doctorala;

– domeniul de doctorat;

– forma: cu frecventa cu bursa-BUGET, cu frecventa fara bursa-BUGET sau cu frecventa redusa cu TAXA.

Pentru mai multe detalii, va rugam consultati pagina:

http://doctorat.tuiasi.ro/Htm/Admiterea_2019.htm

 

Calendarul admiterii

1. Dosarul de înscriere (de carton, plic) se depune la Rectorat Corp T, etaj I, dreapta, camera B 105, la d-na ing. Cristina Nagit,  în perioadele (la alegerea candidatului) 01.07.2019 – 10.07. 2019 sau 02.09.2019- 19.09.2019.

2. TESTUL LA LIMBA STRAINA- pentru absolventii universitatii noastre din promotiile anterioare anului 2005 si pentru absolventii altor universitati, se va sustine la data de 10.07.2019 sau 20.09.2019, ora 10, Catedra de Limbi straine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului), etaj 5.
Absolventii universitatii noastre, începând cu promotia 2005, pot solicita de la decanatul facultatii absolvite o adeverinta tip care sa echivaleze testul la limba straina. Echivalarea va fi posibila doar daca au promovat o limba straina în perioada studiilor universitare de licenta.

3. Colocviului de admitere la doctorat se va desfășura Miercuri, 25 septembrie 2019, începând cu ora 9.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată.

4. Rezultatele se vor afișa Miercuri, 25 septembrie 2019, pana cel târziu la ora 14.

5. Eventualele contestații se primesc până Joi, 26 septembrie 2019, ora 14.

6. Rezultatele definitive se afișează Joi, 26 septembrie 2019, pana cel târziu la ora 16.

 

Formula de calcul a mediei de admitere la studiile universitare de doctorat

MA=0.5 X M Interviu +0.3 X M ex. Licenţă + 0.2 X M ex. Disertatie

unde:

MA = media de admitere – nota colocviu  admitere doctorat

M Interviu = media acordată la interviu

M ex. licenţă = media la examenul de diploma/licenţă

M ex. disertatie = media la examenul de disertatie

Tematici

Tematica pentru domeniul inginerie electrică

 1. Răspunsurile temporale şi caracteristici de frecvenţă ale sistemelor monovariabile continue şi discrete în timp
 2. Caracteristici mecanice naturale şi artificiale ale motoarelor de curent continuu cu excitaţie independentă şi ale motorului asincron trifazat.
 3. Convertoare statice: redresoare mono şi trifazate, invertoare de tip sursă de curent, invertoare de tip sursă de tensiune, convertoare statice de frecvenţă.
 4. Reglarea vitezei în sistemele de actionare electrică cu motoare de curent continuu cu excitaţie separată comandate pe indus şi inductor
 5. Sisteme de reglare a vitezei sistemelor de actionare cu motoare asincrone prin modificarea frecvenţei şi amplitudinii tensiunii de alimentare
 6. Transformata Fourier Discreta: definitie si proprietati
 7. Compatibilitatea electromagnetică : concepte de compatibilitate, controlul emisiilor, tehnici de ecranare.
 8. Amplificatoare de măsurare, Convertoare numeric analogice
 9. Instrumente de măsură analogice pentru măsurarea tensiunilor, curenţilor, puterilor
 10. Instrumente de măsură numerice de tip frecvenţmetru; de tip voltmetru
 11. Sisteme de achiziţie a datelor
 12. Electromagneţi: caracteristici, funcţionare, performanţe si factori de influenţă,
 13. Contactoare de joasă tensiune
 14. Tehnici moderne în comutaţia aparatelor electrice: comutaţia fără arc electric, utilizarea contactelor metalo-lichide
 15. Sistemul vestibular si metode de investigare a functionarii acestuia
 16. Metrologie si tehnici de evaluare a calitatii si fiabilitatii in ingineria electrica
 17. Aplicatii electromagnetice ale materialelor nano- si bio-structurate
 18. Modelarea matematica a robotilor pentru simulare si control.

 Bibliografia pentru domeniul inginerie electrică

 1. Baraboi A., M. Adam / M. Adam M., A. Baraboi, Echipamente electrice, Vol. I/II, Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2002
 2. Livinţ, Teoria sistemelor automate, Editura Gama, Iaşi, 1996
 3. Sălceanu, M.Creţu, C. Sărmăşanu, Zgomote şi interferenţe în instrumentaţie, Editura CERMI, Iaşi, 1999
 4. Simion – Maşini electrice, vol. I, Transformatoare electrice, Ed. “Gh. Asachi Iaşi, 2000
 5. Postolache, M. Creţu,  C. Foşalău, Tratarea numerică a semnalelor. Teorie şi aplicaţii, Editura Gh.Asachi, Iaşi, 2000
 6. David, M Creţu – Măsurarea câmpului electromagnetic. Teorie şi aplicaţii, Editura Venus, Iaşi, 2006
 7. Foşalău, M.Temneanu, C.Zet, E.Vremeră, Noi materiale în construcţia de senzori, Editura Venus, Iaşi, 2006
 8. Donciu, M.Temneanu, Măsurăm împreună cu Codrin Donciu și Marinel Temneanu, Editura PIM, Iași, 2014
 9. Sălceanu, E. Luncă, O.Neacşu, M.Păuleţ, S.Ursache, Compatibilitate electromagnetică. Aplicaţii, , Editura PIM, Iaşi, 2015
 10. David, A. Sălceanu, E. Cretu, Masurari în biomedicina si ecologie. Aplicatii, Editura Setis, Iaşi, 2005
 11. Ciobanu, Calitatea şi fiabilitatea materialelor electroizolante fibroase, Ed. Politehnium, Iasi, 2002
 12. Schreiner, R.Ciobanu, A.Baraboi, Studii privind calitatea si fiabilitatea in ingineria electrica, Ed. Politehnium, Iași, 2003
 13. Burlica, Descarcari electrice de tip plasma rece. Aplicatii pentru mediu, Ed. PIM, 2015
 14. Burlică, Tehnici de comutaţie, Editura PIM, 2014
 15. Poboroniuc, Elemente de programare si control a neuroprotezelor, Editura VENUS, Iasi , pp.180, 2006
 16. Poboroniuc, Controlul robotilor. Controlul miscarii umane prin stimulare electrica functionala , Editura POLITEHNIUM, Iasi , pp.261, 2004
 17. Pleşca, Protecția instalațiilor electrice de joasă tensiune, Editura Tehnopress, Iasi, 2015
 18. Pleşca, Aparate electrice speciale, Editura Politehnium, Iasi, Romania, 2011

 

Tematica pentru domeniul inginerie energetică 

 1. Schemele echivalente şi parametrii liniilor şi transformatoarelor
 2. Modele şi metode de calcul al regimului permanent al sistemelor electroenergetice (SEE)
 3. Stabilitatea sistemelor electroenergetice
 4. Analiza regimurilor de funcţionare ale reţelelor de distribuţie publică
 5. Optimizarea regimurilor de funcţionare ale reţelelor de distribuţie publică
 6. Criterii tehnico-economice de comparare a variantelor de dezvoltare a reţelelor electrice
 7. Metode clasice de optimizare cu şi fără restricţii
 8. Inteligenţa artificială în modelarea şi conducerea proceselor
 9. Tehnici de inteligenţă artificială: reţele neuronale artificiale, sisteme expert
 10. Impactul dispozitivelor FACTS în sistemele electroenergetice
 11. Supratensiuni de comutaţie în sistemele electroenergetice
 12. Protecţia liniilor şi staţiilor de transformare împotriva trăsnetului.
 13. Tehnici moderne de comutaţie în sistemele electroenergetice
 14. Solicitări termice şi electrodinamice ale echipamentelor electrice.
 15. Disponibilitatea si adecvabilitatea sistemelor de generare si distributie a energiei electrice

 

Bibliografia pentru domeniul inginerie energetică

 1. Alexandrescu, Sisteme electroenergetice I, U.T. Iaşi, 1997.
 2. Istrate, D. Asandei, C.Temneanu, Analiza asistată de calculator a coordonării protecţiei de impedanţă, Editura Politehnium, Iaşi, 2008
 3. Istrate, Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante – Controlul poluării în termoenergetică, Editura SETIS, Iaşi, 2004.
 4. Gavrilas, Aspecte moderne in modelarea sistemelor electroenergetice, Casa de editura Venus, Iasi, 2008
 5. Gavrilas, Stabilitatea si controlul sistemelor electroenergetice, Ed. Politehnium, Iasi, 2011
 6. Munteanu, D. Ivas Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică Ed. AGIR, Bucureşti, 2000
 7. Nemes, Fl. Munteanu, D. Ivas Tehnici moderne de analiză a disponibilităţii elementelor şi sistemelor. Ed. Politehnium sept 2008
 8. Cârţină, Gh. Grigoraş, Inteligenţa artificială. Optimizări în energetică. Ed. Venus, Iaşi, 2001
 9. Guşă, Energetică generală. U. T. Iaşi, 1994
 10. Ciprian Nemeş, Florin Munteanu, Adecvabilitatea sistemelor de producere a energiei electrice, Editura Politehnium